Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 101 Beskæftigelse: Ansøgning om arbejde

Ordforråd

Jeg leder efter et job
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Kan jeg se dit cv?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Her er mit CV
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Er der referencer, som jeg kan kontakte?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Her er en liste over mine referencer
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Hvor meget erfaring har du?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Hvor længe har du arbejdet inden for dette område?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 år
sān nián 3年
Jeg har studentereksamen
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Jeg har en universitetsgrad
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Jeg leder efter et deltidsjob
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Jeg vil gerne arbejde fuld tid
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Tilbyder I sygesikring?
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Ja, efter seks måneders arbejde her
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供