Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 99 Kontor: Skrivebord

Ordforråd

Jeg leder efter en hæftemaskine
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Tegnestift
tú dīng 图钉
Blyant
qiān bĭ 铅笔
bog
shū 书
Papir
zhĭ 纸
Notesbog
jì shì bĕn 记事本
Dias
huàn dēng piàn 幻灯片
Kalender
rì lì 日历
Bånd
jiāo dài 胶带
Jeg har brug for at finde et kort
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图