Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 97 Kontor: Udstyr

Ordforråd

Faxmaskine
chuán zhēn jī 传真机
Kopimaskine
fù yìn jī 复印机
Telefon
diàn huà 电话
Skrivemaskine
dă zì jī 打字机
Fremviser
tóu yĭng yí 投影仪
Computer
jì suàn jī 计算机
Skærm
píng mù 屏幕
Virker printeren?
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Disk
guāng pán 光盘
Lommeregner
jì suàn qì 计算器