Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 85 Strand: Jeg vil gerne solbade

Ordforråd

Jeg vil gerne solbade
wŏ xiăng qù rì guāng yù 我想去日光浴
Jeg vil gerne stå på vandski
wŏ xiăng qù huá shuĭ 我想去滑水
Jeg ønsker ikke at fiske
wŏ bù xiăng qù diào yú 我不想去钓鱼
Jeg ønsker ikke at gå i vandet
wŏ bù xiăng qù yóu yŏng 我不想去游泳
Jeg vil gerne tage til parken
wŏ xiăng qù gōng yuán 我想去公园
Jeg vil gerne at tage til søen
wŏ xiăng qù hú biān 我想去湖边
Jeg ønsker ikke at campere
wŏ bù xiăng qù yĕ yíng 我不想去野营
Jeg ønsker ikke at sejle
wŏ bù xiăng qù háng hăi 我不想去航海
Jeg vil gerne sejle
wŏ xiăng qù huá chuán 我想去划船
Jeg vil gerne stå på ski
wŏ xiăng qù huá xuĕ 我想去滑雪
Jeg vil gerne rejse
wŏ xiăng qù lǚ xíng 我想去旅行