Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 84 Strand: Hold øje med understrømmen

Ordforråd

Er det en sandstrand?
hăi tān shàng shā zi duō mā 海滩上沙子多吗?
Er der en livredder?
nà li yŏu jiù shēng yuán mā 那里有救生员吗?
På hvilke tidspunkter?
jĭ ge xiăo shí 几个小时?
Er det sikkert for børn?
duì xiăo hái lái shuō ān quán mā 对小孩来说安全吗?
Er det sikkert at svømme her?
zài zhè lĭ yóu yŏng ān quán mā 在这里游泳安全吗?
Kan vi svømme her?
wŏ men néng zài zhè lĭ yóu yŏng mā 我们能在这里游泳吗?
Er vandet koldt?
shuĭ liáng mā 水凉吗?
Kan vi dykke her uden fare?
wŏ men zài zhè lĭ qián shuĭ ān quán mā 我们在这里潜水安全吗?
Er der en farlig understrøm?
zhè lĭ yŏu wēi xiăn de huí cháo mā 这里有危险的回潮吗?
Hvad tid er højvande?
jī diăn zhăng cháo 几点涨潮?
Hvad tid er lavvande?
jī diăn luò cháo 几点落潮?
Er der en stærk strøm?
zhè lĭ yŏu hĕn qiáng de shuĭ liú mā 这里有很强的水流吗?
Hvordan kommer jeg til øen?
wŏ zĕn yàng cái néng dào dăo shàng 我怎样才能到岛上?
Er der en båd, der kan bringe os der til?
zhè lĭ yŏu chuán kĕ yĭ dài wŏ men qù nà li mā 这里有船可以带我们去那里吗?