Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 75 Mad: Hos bageren

Ordforråd

Jeg kan ikke spise sukker
wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
Gryn
mài piàn zhōu 麦片粥
Flutes
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Doughnut
duō ná juān 多拿圈
Tærte
dàn tà 蛋挞
Dessert
tián pĭn 甜品
Kage
dàn gāo 蛋糕
Sandwich
sān míng zhì 三明治