Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 63 Restaurant: Ved bordet

Ordforråd

Drikkevare
yĭn liào 饮料
Med is
qĭng jiā bīng 请加冰
Ske
sháo 勺
Kniv
dāo 刀
Gaffel
chā 叉
Glas
bēi zi 杯子
Tallerken
pán zi 盘子
Underkop
chá dié 茶碟
Kop
chá bēi 茶杯
Jeg har brug for en serviet
wŏ xū yào yī tiáo cān jīn 我需要一条餐巾
Jeg ønsker ikke peber
wŏ bù xiăng yào hú jiāo 我不想要胡椒
Peberbøsse
hú jiāo yáo píng 胡椒摇瓶
Kan du give mig saltet?
qĭng bă yán dì gĕi wŏ 请把盐递给我?
Saltbøsse
yán píng 盐瓶