Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 61 Indkøb: Et udsalg

Ordforråd

Jeg leder efter en halskæde
wŏ xiăng măi yī tiáo xiàng liàn 我想买一条项链
Er der nogen udsalg?
yŏu dă zhé de mā 有打折的吗?
Jeg ønsker at betale kontant
wŏ fù xiàn jīn 我付现金
Kan du holde det/lægge det til side for mig?
nĭ kĕ yĭ bă tā men gĕi wŏ liú zhe mā 你可以把他们给我留着吗?
Accepterer I kreditkort?
nĭ men zhè lĭ jiē shòu xìn yòng kă mā 你们这里接受信用卡吗?
Jeg vil gerne bytte denne
wŏ xiăng yào huàn zhè ge dōng xī 我想要换这个东西
Kan jeg returnere den/det?
wŏ kĕ yĭ tuì huán zhè ge mā 我可以退还这个吗?
Åben
yíng yè 营业
Lukket
guān mén 关门
Lukket for frokost
wŭ cān shí jiān tíng yè 午餐时间停业
Kvittering
shōu jù 收据
Defekt
cì pĭn 次品
I stykker
huài le de 坏了的
Udgang
chū kŏu 出口
Indgang
rù kŏu 入口
Sælger
xiāo shòu yuán 销售员
Hvad tid lukker butikken?
shāng diàn jī diăn guān mén 商店几点关门?