Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 57 Indkøb: Vis mig

Ordforråd

Jeg tager på indkøb
wŏ qù gòu wù 我去购物
Hvor er det største indkøbsområde?
zhŭ yào de gòu wù qū zài nă lĭ 主要的购物区在哪里?
Jeg ønsker at tage til indkøbscenteret
wŏ xiăng qù gòu wù zhōng xīn 我想去购物中心
Kan du hjælpe mig?
nĭ néng bāng zhù wŏ mā 你能帮助我吗?
Jeg kigger bare
wŏ zhĭ shì kàn kàn 我只是看看
Kan du vise mig nogle skjorter?
nĭ néng gĕi wŏ nà xiē chèn shān mā 你能给我那些衬衫吗?
Hvor er omklædningsrummet?
shì yī jiān zài nă lĭ 试衣间在哪里?
Kan jeg prøve den/det?
wŏ kĕ yĭ shì yī xià zhè ge mā 我可以试一下这个吗?
Farven passer ikke mig
zhè ge yán sè bù shì hé wŏ 这个颜色不适合我
Har du den/det i en anden farve?
nĭ yŏu tóng yī kuăn qí tā yán sè de mā 你有同一款其它颜色的吗?
Jeg kan lide den/det
wŏ xĭ huan zhè ge 我喜欢这个
Jeg kan ikke lide den/det
wŏ bù xĭ huan zhè ge 我不喜欢这个