Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 55 Rundt i byen: Transport

Ordforråd

Jeg har brug for en taxi
wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
Hvor meget koster det?
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
Trafik
jiāo tōng 交通
Helikopter
zhí shēng fēi jī 直升飞机
Fly
fēi jī 飞机
Tog
huŏ chē 火车
Metrostation/undergrundsstation
dì tiĕ zhàn 地铁站
Båd
chuán 船
Cykel
zì xíng chē 自行车
Lastbil
kă chē 卡车
Bil
qì chē 汽车
Bus
gōng gòng qì chē 公共汽车
Parkeringsgarage
tíng chē chăng 停车场
Parkeringsmeter
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表