Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 54 Rundt i byen: På bar

Ordforråd

Kan jeg købe dig en drink?
wŏ kĕ yĭ qĭng nĭ hē yī bēi mā 我可以请你喝一杯吗?
Kræves der entré?
xū yào rù chăng fèi mā 需要入场费吗?
En øl, tak
qĭng gĕi wŏ yī bēi pí jiŭ 请给我一杯啤酒
Jeg vil gerne have et glas rødvin
wŏ xiăng yào yī bēi hóng jiŭ 我想要一杯红酒
Hvilken slags øl?
nă zhŏng pí jiŭ 哪种啤酒?
Hvidvin
bái pú tao jiŭ 白葡萄酒
Jeg har brug for en drink
wŏ xiăng yào hē yī bēi 我想要喝一杯
Vil du danse?
nĭ xiăng qù tiào wŭ mā 你想去跳舞吗?
Ja, jeg vil danse
shì de wŏ xiăng qù tiào wŭ 是的,我想去跳舞
Jeg ikke lyst til at danse
wŏ bù xiăng qù tiào wŭ 我不想去跳舞
Jeg er bekymret
wŏ hĕn dān xīn 我很担心
Jeg kan ikke finde min far
wŏ zhăo bù dào wŏ de bà ba 我找不到我的爸爸
Jeg er faret vild
wŏ mí lù le 我迷路了
Vent på mig
qĭng dĕng dĕng wŏ 请等等我
Jeg har brug for politiet
wŏ xū yào yī gè jĭng chá 我需要一个警察
Hjælp!
jiù mìng 救命!