Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 53 Rundt i byen: På gaden

Ordforråd

Gade
dà jiē 大街
Vejkryds
shí zì lù kŏu 十字路口
Færdselsskilt
jiāo tōng pái 交通牌
Hjørne
guăi jiăo 拐角
Gadelys
lù dēng 路灯
Trafiklys
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
Fodgænger
xíng rén 行人
Allé
lín yìn dào 林荫道
Fodgængerovergang
rén xíng héng dào 人行横道
Fortov
rén xíng dào 人行道
Toiletter
cè suŏ 厕所
Badeværelse
xĭ shŏu jiān 洗手间