Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 50 Hotel: Nødudtryk

Ordforråd

Se
kàn 看
Lyt
tīng 听
Pas på
xiăo xīn 小心
Brand
huŏ 火
Kom ud herfra
zŏu kāi 走开
Hjælp
bāng zhù 帮助
Hjælp mig
bāng zhù wŏ 帮助我
Skynd dig/jer
kuài diăn 快点
Stop
tíng zhĭ 停止
Politi
jĭng chá 警察
Det er en nødsituation
jĭn jí qíng kuàng 紧急情况