Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 48 Hotel: Hotelværelsesreservationer

Ordforråd

Kan du/I anbefale et billigt hotel?
nĭ néng gĕi wŏ tuī jiàn yī gè piàn yí de bīn guăn mā 你能给我推荐一个便宜的宾馆吗?
Hvor meget koster det per nat?
fáng jiān yī wăn duō shao qián 房间一晚多少钱?
Jeg vil blive i tre uger
wŏ yāo zài zhè lĭ zhù sān gè xīng qī 我要在这里住三个星期
Hvor meget koster det per uge?
fáng jiān yī zhōu duō shao qián 房间一周多少钱?
Har I et værelse til rådighed?
nĭ men hái yŏu kōng fáng jiān mā 你们还有空房间吗?
Har I en pool?
bīn guăn yŏu yóu yŏng chí mā 宾馆有游泳池吗?
Hvor er poolen?
yóu yŏng chí zài nă lĭ 游泳池在哪里?
Må jeg se værelset?
wŏ kĕ yĭ kān yī xià fáng jiān mā 我可以看一下房间吗?
Er der noget billigere?
hái yŏu gēng piàn yí de mā 还有更便宜的吗?
Har I en restaurant?
bīn guăn lĭ miàn yŏu cān tīng mā 宾馆里面有餐厅吗?