Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 43 Rejser: Hvor er min bagage?

Ordforråd

bagageudleveringsområde
xíng li lĭng qŭ chù 行李领取处
Transportbånd
chuán sòng dài 传送带
Bagagevogn
xíng li chē 行李车
bagageudleveringsseddel
qŭ xíng li de piào quàn 取行李的票券
Bortkommen bagage
xíng li yí shī 行李遗失
Hittegods
shī wù zhāo lĭng 失物招领
Portier
xíng li yuán 行李员
Elevator
diàn tī 电梯
Rullefortov
zì dòng rén xíng dào 自动人行道
Indgang
rù kŏu 入口
Udgang
chū kŏu 出口
Pengeveksling
huò bì duì huàn 货币兑换
Busstoppested
gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站
Biludlejning
qì chē zū lìn 汽车租赁