Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 42 Rejser: Afgang og ankomst

Ordforråd

Afgang
qĭ chéng 启程
Afgang
fēi jī de qĭ fēi 飞机的起飞
Landing
zhuó lù 着陆
Landingsbanen
păo dào 跑道
Ankomst
dào dá 到达
Terminal
hòu jī lóu 候机楼
Ikke-ryger sektion
wú yān qū 无烟区
Toldkontor
hăi guān 海关
Toldfrit
miăn shuì 免税
Sikkerhedsvagt
băo ān rén yuán 保安人员
Metaldetektor
jīn shŭ tàn cè qì 金属探测器
Røntgenapparat
X guāng jī X光机
Form for identifikation
zhèng míng wén jiàn 证明文件