Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 33 Modsætninger: Langsom / hurtig

Ordforråd

Langsom
màn de 慢的
Hurtig
kuài de 快的
Tom
kōng de 空的
Fuld
măn de 满的
Køn
piào liang de 漂亮的
Grim
chŏu de 丑的
Støjende
chăo nào de 吵闹的
Stille
ān jìng de 安静的
Stærk
qiáng zhuàng de 强壮的
Svag
shòu ruò de 瘦弱的
Sandhed
zhēn xiàng 真相
Løgn
huăng yán 谎言
Hård
yìng de 硬的
Blød
ruăn de 软的