Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 30 Modsætninger: Stor / lille

Ordforråd

Stor
dà de 大的
Små(plural)/lille(singular)
xiăo de 小的
Høj
gāo de 高的
Kort
ăi de 矮的
Ung
nián qīng de 年轻的
Gammel
nián lăo de 年老的
Tynd
shòu de 瘦的
Tyk/fed
pàng de 胖的
Op
xiàng shàng 向上
Ned
xiàng xià 向下
Spørgsmål
wèn tí 问题
Svar
jiĕ dá 解答