Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 28 Tid: Aftaler

Ordforråd

Hvilken dag?
nă tiān 哪天?
Hvillken måned?
nă yuè 哪月?
Hvornår?
shén me shí jiān 什么时间?
Hvornår er din aftale?
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
Bagefter
hòu lái 后来
Altid
zŏng shì 总是
Før
zhī qián 之前
Tidligt
zăo 早
Senere
yĭ hòu 以后
Mange gange
hĕn duō cì 很多次
Aldrig
jué bù 决不
Nu
xiàn zài 现在
Engang
yī cì 一次
Sommetider
yŏu shí hou 有时候
Snart
hĕn kuài 很快