Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 26 Tid: Hvad dag er det?

Ordforråd

I dag er den 21. november, 2011
jīn tiān shì 2011 nián 11 yuè 21 háo 今天是2011年11月21号
Hvilken dag er det i dag?
jīn tiān shì jī háo 今天是几号?
Sidste uge
shàng gè lĭ bài 上个礼拜
Sidste måned
shàng gè yuè 上个月
Næste uge
xià gè lĭ bài 下个礼拜
Næste måned
xià gè yuè 下个月
Næste år
míng nián 明年
I aften
jīn wăn 今晚
I aftes
zuó wăn 昨晚
I morgen tidlig
míng tiān zăo shang 明天早上
I forgårs
qián tiān 前天
I overmorgen
hòu tiān 后天
Weekend
zhōu mò 周末