Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 24 Tid: Ugens dage

Ordforråd

Hvor længe?
duō jiŭ 多久?
Ugens dage
xīng qī zhòng de tiān 星期中的天
Mandag
zhōu yī 周一
Tirsdag
zhōu èr 周二
Onsdag
zhōu sān 周三
Torsdag
zhōu sì 周四
Fredag
zhōu wŭ 周五
​​Lørdag
zhōu liù 周六
Søndag
zhōu rì 周日
I går
zuó tiān 昨天
I dag
jīn tiān 今天
I morgen
míng tiān 明天