Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 19 Farver

Ordforråd

Hvilken farve er det?
nà shi shén me yán sè de 那是什么颜色的?
Farven er rød
hóng sè de 红色的
Sort
hēi sè 黑色
Blå
lán sè 蓝色
Brun
zōng sè 棕色
Grøn
lǜ sè 绿色
Orange
jú hóng sè 橘红色
Lilla
zĭ sè 紫色
Rød
hóng sè 红色
Hvid
bái sè 白色
Gul
huáng sè 黄色
Grå
huī sè 灰色
Guld
jīn sè 金色
Sølv
yín sè 银色