Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 17 Vejledning: Ned ad gangen

Ordforråd

Lige ud
yī zhí xiàng qián 一直向前
Bagved
zài hòu miàn 在后面
Fortil/foran
zài qián miàn 在前面
Indenfor
lĭ miàn 里面
Udenfor
wài mian 外面
Her
zhè lĭ 这里
Der
nà li 那里
Langs muren
yán zhe qiáng 沿着墙
Rundt om hjørnet
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
På skrivebordet
fú wù tái 服务台
På linjen
zài duì liè lĭ 在队列里
Neden under
lóu xià 楼下
Oven på
lóu shàng 楼上
Ned ad gangen
zài dà tīng 在大厅