Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 3 Begyndelse: Tal langsommere

Ordforråd

Tal langsomt
qĭng màn yī diăn shuō 请慢一点说
Jeg forstår det ikke
wŏ bù míng bái 我不明白
Kan du forstå det?
nĭ míng bai mā 你明白吗?
Selvfølgelig
dāng rán 当然
Vær venlig at gentage det
qĭng chóng fù yī biàn 请重复一遍
Igen
zài yī cì 再一次
Ord for ord
zhú zì de 逐字的
Langsomt
màn yī diăn 慢一点
Hvordan siger man?
nĭ zĕn me shuō 你怎么说?
Hvad betyder det?
nà ge shì shén me yì si 那个是什么意思?
Hvad sagde du?
nĭ shuō shén me 你说什么?
Har du et spørgsmål?
nĭ yŏu wèn tí mā 你有问题吗?