Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 2 Begyndelse: Jeg taler lidt

Ordforråd

Taler du engelsk?
nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Ja, lidt
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Ja
shì 是
Nej
bù shì 不是
Dejligt at møde dig
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Dejligt at se dig
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Hr.
xiān sheng 先生
Fru
nǚ shì 女士
Frk.
xiăo jiè 小姐