Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Kinesisk :: Lektion 1 Begyndelse: Hej

Ordforråd

Hej
nĭ hăo 你好
Godmorgen
zăo shang hăo 早上好
God eftermiddag
xià wŭ hăo 下午好
Godaften
wăn shàng hăo 晚上好
Godnat
wăn shàng hăo 晚上好
Hvordan har du det?
nĭ hăo ma 你好吗?
Fint, tak
wŏ hĕn hăo xiè xie 我很好,谢谢
Og du?
nĭ ne 你呢?
Velkommen
huān yíng 欢迎
Det er en dejlig dag
jīn tiān tiān qì hĕn hăo 今天天气很好
Hav en god dag
zhù nĭ yú kuài 祝你愉快
Farvel
zài jiàn 再见
Vi ses
dāi huì jiàn 待会见
Vi ses i morgen
míng tiān jiàn 明天见
Undskyld (når man støder ind i nogen)
dă răo xià 打扰下
Kan jeg hjælpe dig?
yŏu shén me kĕ yĭ bāng zhù nĭ de mā 有什么可以帮助你的吗?