Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Japonština :: Lekce 102 Zaměstnanost: Hledáte práci

Slovní zásoba

Máte pracovní povolení?
anata ha shuurou kyoka wo mo tte i masu ka あなたは就労許可を持っていますか?
Mám pracovní povolení
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i masu 私は就労許可を持っています
Nemám pracovní povolení
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i mase n 私は就労許可を持っていません
Kdy můžete začít?
itsu kara kaishi deki masu ka いつから開始できますか?
Platím deset dolarů za hodinu
jikyuu ha ichi jikan ichi zero doru desu 自給は1時間10ドルです
Bud vás platit týdně
shuu goto ni o shiharai shi masu 週ごとにお支払いします
Měsíčně
tsuki goto 月ごと
Přijďte v 8:00
gozen hachi ji ni koko ni ki te kudasai 午前8時にここに来てください
Práce končí v 16:30
yon ji san zero fun ni shigoto ga owari masu 4時30分に仕事が終わります
Sobotu a neděli máte volnou
maishuu donichi ga o yasumi desu 毎週土日がお休みです
Budete nosit uniformu
seifuku ga ari masu 制服があります
Bude se vám to líbit
kono you ni shi te kudasai このようにしてください