Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 101 Ocupació: Sol · licitud de treball

Vocabulari

Estic buscant una feina
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Puc veure el seu full de vida?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Aquí està el meu full de vida
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Hi ha referències que puc contactar?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Aquí està una llista de les meves referències
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Quanta experiència té vostè?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Quant de temps ha estat treballant en aquest camp?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 anys
sān nián 3年
Sóc un graduat de l'escola secundària
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Sóc un graduat de la universitat
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Estic buscant un treball de mig temps
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
M'agradaria treballar a temps complet
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Ofereixen algun tipus d'assegurança de salut?
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Sí, després de sis mesos de treballar aquí
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供