Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 49 Hotel: És hora d'anar

Vocabulari

Necessito llogar un cotxe
wŏ xū yào zū yī liàng qì chē 我需要租一辆汽车
M'agrada el balcó
wŏ xĭ huan zhè ge lù tái 我喜欢这个露台
Necessito un botons
wŏ xū yào yī gè xíng li yuán 我需要一个行李员
Estic llest per a la sortida
wŏ zhŭn bèi hăo jié zhàng le 我准备好结账了
Pots aconseguir-un taxi?
nĭ néng bāng wŏ jiào yī liàng chū zū chē mā 你能帮我叫一辆出租车吗?
Vaig gaudir de la meva estada
wŏ xĭ huan wŏ de zhù chù 我喜欢我的住处
Aquest és un bell hotel
zhè shì yī gè hĕn piào liang de bīn guăn 这是一个很漂亮的宾馆
El seu personal és excepcional
nĭ de yuán gōng dōu hĕn chū sè 你的员工都很出色
Jo et recomano
wŏ huì tuī jiàn nĭ de 我会推荐你的
Gràcies per tot
xiè xie nín wéi wŏ men suŏ zuò de yī qiè 谢谢您为我们所做的一切