Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 102 Ocupació: A la recerca de treball

Vocabulari

Té un permís de treball?
Do you have a working permit?
Tinc un permís de treball
I have a working permit
Jo no tinc un permís de treball
I do not have a working permit
Quan pot començar?
When can you start?
Puc pagar deu dòlars per hora
I pay ten dollars an hour
Jo et pagaré la setmana
I will pay you per week
Per mes
Per month
Ser aquí a les 8:00 AM
Be here at 8:00 AM
Treball acaba a les 4:30
Work ends at 4:30
Vostè té dissabtes i diumenges lliures
You have Saturdays and Sundays off
S'ha de fer servir un uniforme
You will wear a uniform
Vostè li agrada
You do it like this