Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 93 Doctor: Sick

Vocabulari

He de veure un metge
I need to see a doctor
El doctor està a l'oficina?
Is the doctor in the office?
No em sento bé
I don’t feel well
Estic malalt
I am sick
Tinc un mal de panxa
I have a stomach ache
Tinc un mal de cap
I have a head ache
Establir
Lay down
He de establir
I need to lay down
Em fa mal el coll
My throat hurts
Sento nàusees
I feel nauseous
Tinc una al · lèrgia
I have an allergy
Tinc diarrea
I have diarrhea
Estic marejat
I am dizzy
Tinc una migranya
I have a migraine