Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 44 Viatge: On vas?

Vocabulari

On et dirigeixes?
Where are you headed?
Me'n vaig de vacances
I am going on vacation
Quantes maletes té?
How many bags do you have?
A quina terminal es necessiten?
What terminal do you need?
Me'n vaig en un viatge de negocis
I am going on a business trip
Voldria un seient de passadís
I would like an aisle seat
M'agradaria tenir un seient a la finestra
I would like a window seat
Per què l'avió es retarda?
Why has the plane been delayed?
Abróchate el cinturó de seguretat
Fasten your seatbelt
Cerco terminal A
I am looking for terminal A
Puc tenir una manta?
May I have a blanket?
A quina hora anem a aterrar?
What time are we going to land?
Terminal B és per a vols internacionals
Terminal B is for international flights