Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 28 Hora: Nomenaments

Vocabulari

Quin dia?
What day?
Quin mes?
What month?
Quan?
When?
Quan és la cita?
When is your appointment?
Despiértame a les 8
Wake me up at 8
Després
Afterward
Podem parlar d'això demà?
Can we talk about it tomorrow?
Sempre
Always
Abans
Before
D'hora
Early
Més tard
Later
Moltes vegades
Many times
Mai
Never
Ara
Now
Un cop
Once
De vegades
Sometimes
Aviat
Soon