Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Anglès :: lliçó 8 Inici: Per exemple

Vocabulari

D'
Of
Per
For
Dels
Of the
Si
If
Des
Since
Encara
Although
El nostre
Our
Entre
Between
Potser
Maybe
En
On
Per exemple
For example