Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Portuguès :: lliçó 9 Inici: Expressions

Vocabulari

A propòsit
A propósito
Almenys
Pelo menos
Finalment
Finalmente
No obstant això
Entretanto
Per tant
Portanto
No es preocupi
Não se preocupe
Això depèn
Depende
Em sap greu
Sinto muito
Ara mateix
Agora mesmo
No sé
Eu não sei
Com aquest
Assim