Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 34 Oposats: Més / menys

Vocabulari

Més
Plus
Menys
Moins
Corregir
Correct
Incorrecte
Incorrect
Feliç
Heureux
Trist
Triste
Netejar
Propre
Brut
Sale
Viu
Vivant
Mort
Mort
Tarda
En retard
D'hora
Tôt