Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 5 Inici: Pronoms

Vocabulari

Jo
Je
Vostè
Tu
Vostè
Vous
Ell
Il
Ella
Elle
Nosaltres
Nous
Vostè
Vous
Ells
Ils
La meva
Mon
La seva
Ton
La seva
Son
Ella
Son
Aquesta
Ce
Aquests
Ces
Aquells
Ces