Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 44 Viatge: On vas?

Vocabulari

On et dirigeixes?
Waar ga je naartoe?
Me'n vaig de vacances
Ik ga op vakantie
Quantes maletes té?
Hoeveel tassen heb je?
A quina terminal es necessiten?
Welke vertrekhal moet je naartoe?
Me'n vaig en un viatge de negocis
Ik ga op zakenreis
Voldria un seient de passadís
Ik zou graag een gangpadstoel willen hebben
M'agradaria tenir un seient a la finestra
Ik wil een stoel bij het raam hebben alstublieft
Per què l'avió es retarda?
Waarom heeft het vliegtuig vertraging?
Abróchate el cinturó de seguretat
Doe uw veiligheidsgordel om
Cerco terminal A
Ik zoek vertekhal A
Puc tenir una manta?
Mag ik een deken?
A quina hora anem a aterrar?
Hoe laat landen we?
Terminal B és per a vols internacionals
Vertrekhal B is voor internationaale vluchten