Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 102 Ocupació: A la recerca de treball

Vocabulari

Té un permís de treball?
¿Tiene permiso de trabajo?
Tinc un permís de treball
Tengo permiso de trabajo
Jo no tinc un permís de treball
No tengo permiso de trabajo
Quan pot començar?
¿Cuándo puede empezar?
Puc pagar deu dòlars per hora
Pago diez dólares la hora
Jo et pagaré la setmana
Le pagaré semanalmente
Per mes
Al mes
Ser aquí a les 8:00 AM
Esté aquí a las ocho de la mañana
Treball acaba a les 4:30
El trabajo se acaba a las cuatro y media
Vostè té dissabtes i diumenges lliures
Tiene los sábados y domingos libres
S'ha de fer servir un uniforme
Tiene que usar uniforme
Vostè li agrada
Hágalo así