Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Espanyol :: lliçó 34 Oposats: Més / menys

Vocabulari

Més
Más
Menys
Menos
Corregir
Correcto
Incorrecte
Incorrecto
Feliç
Feliz
Trist
Triste
Netejar
Limpio
Brut
Sucio
Viu
Vivo
Mort
Muerto
Tarda
Tarde
D'hora
Temprano