Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 8 Inici: Per exemple

Vocabulari

D'
Из
Per
Для
Dels
Из
Si
Если
Des
Так как
Encara
Хотя
El nostre
Наши
Entre
Между
Potser
Может быть
En
На
Per exemple
Например