Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 7 Inici: Jo sóc

Vocabulari

Jo sóc
Я
És
Есть
I
И
Perquè
Потому что
Sinó
Но
O
Или
En
В
Sense
Без
En
В