Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 5 Inici: Pronoms

Vocabulari

Jo
Я
Vostè
Ты
Ell
Он
Ella
Она
Nosaltres
Мы
Ells
Они
La meva
Мой
La seva
Ваш
La seva
Его
Ella
Ее
Aquesta
Это
Que
То
Aquests
Эти
Aquells
Те