Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 103 Работа: използване на Интернет

Лексика

Интернет
hù lián wăng 互联网
Връзка
liàn jiē 链接
Хипервръзка
chāo liàn jiē 超链接
Доставчик на Интернет услуги
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
Мрежа
wăng luò 网络
Уеб сайт
wăng zhàn 网站
Уеб страница
wăng yè 网页
Адрес на уеб страница (URL)
wăng zhĭ 网址
Защитен уеб сайт
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
Търсачка
liú lăn qì 浏览器
Търсачка
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
Защитен сървър
ān quán fú wù qì 安全服务器