Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 102 Работа: Търся работа

Лексика

Имате ли разрешение за работа?
nĭ yŏu gōng kă mā 你有工卡吗?
Имам разрешително за работа
wŏ yŏu gōng kă 我有工卡
Аз нямам разрешение за работа
wŏ méi yŏu gōng kă 我没有工卡
Кога можете да започнете?
nĭ shén me shí hou kĕ yĭ lái shàng bān 你什么时候可以来上班?
Аз плащам десет долара на час
Mĕi yuán yī xiăo shí 10美元一小时
Ще ви плащам всяка седмица
wŏ mĕi gè xīng qī fù xīn shuĭ 我每个星期付薪水
На месец
mĕi gè yuè 每个月
Бъди тук в 8:00 сутринта
zăo shang diăn dào zhè lĭ 早上8点到这里
Работа приключва в 04:30
sì diăn sān shí xià bān 4:30下班
Събота и неделя са почивни
nĭ zhōu liù zhōu rì bù yòng shàng bān 你周六周日不用上班
Вие трябва да носите униформа
nĭ xū yào chuān zhì fú 你需要穿制服
Харесва ли ви това
xiàng zhè yàng zuò 像这样做