Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 101 Работа: Кандидатстване за работа

Лексика

Търся работа
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Може ли да видя автобиографията ви?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Ето моята автобиография
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Има ли препоръки, с които мога да се свържа?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Ето списък с препоръките ми
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Колко опит имате?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Колко време сте работили в тази област?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 години
sān nián 3年
Аз съм завършил гимназия
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Аз съм завършил колеж
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Търся работа на непълно работно време
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Бих искал да работя на пълен работен ден
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Предлагате ли здравна застраховка?
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Да, след шест месеца работа тук
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供