Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 99 Офис: бюро

Лексика

Търся телбод
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Кабарче
tú dīng 图钉
Молив
qiān bĭ 铅笔
Книга
shū 书
Хартия
zhĭ 纸
Бележник
jì shì bĕn 记事本
диапозитиви
huàn dēng piàn 幻灯片
Календар
rì lì 日历
Лента
jiāo dài 胶带
Необходимо е намеря карта
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图