Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 97 Офис: Оборудване

Лексика

Факс апарат
chuán zhēn jī 传真机
Фотокопирна машина
fù yìn jī 复印机
Телефон
diàn huà 电话
Пишеща машина
dă zì jī 打字机
Проектор
tóu yĭng yí 投影仪
Компютър
jì suàn jī 计算机
Екран
píng mù 屏幕
Работи ли принтера?
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Диск
guāng pán 光盘
Калкулатор
jì suàn qì 计算器