Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 95 Лекар: разговор с лекар

Лексика

Имате ли патерици?
nĭ yŏu guăi zhàng mā 你有拐杖吗?
Навяхване
niŭ shāng 扭伤
Ти счупи кост
nĭ gŭ tou duàn le 你骨头断了
Имам нужда от лекарство за болката
wŏ xū yào zhĭ téng yào 我需要止疼药
Аз нямам високо кръвно налягане
wŏ méi yŏu gāo xuè yā 我没有高血压
Аз съм бременна
wŏ huái yùn le 我怀孕了
Имам обрив
wŏ zhăng pí zhĕn le 我长皮疹了
Разрезът е инфектиран
shāng kŏu găn răn le 伤口感染了
Погледни тази синина
kān zhè yū shāng 看这瘀伤
Грип
liú găn 流感
Изстинал съм
wŏ găn mào le 我感冒了
Втриса ме
wŏ shòu le fēng hán 我受了风寒
Къде те боли?
nă lĭ téng 哪里疼?
Навсякъде
quán shēn 全身
Колко дълго сте чувствали по този начин?
nĭ găn jué zhè yàng duō jiŭ le 你感觉这样多久了?
Аз съм се чувствал по този начин в продължение на 3 дни?
wŏ găn jué zhè yàng yŏu sān tiān le 我感觉这样有3天了
Приемате ли някакви лекарства?
nĭ yŏu fú yòng shén me yào mā 你有服用什么药吗?
Да, за сърце
shì de zhì liáo xīn zàng de yào 是的,治疗心脏的药