Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 94 Лекар: Наранявания

Лексика

Имате ли висока температура?
nĭ fā shāo le mā 你发烧了吗?
Да, имам температура
shì de wŏ fā shāo le 是的,我发烧了
Имам температура от вчера?
wŏ cōng zuó tiān kāi shĭ fā shāo de 我从昨天开始发烧的
Бихте ли повикали лекар?
qĭng nĭ jiào gè yī shēng hăo mā 请你叫个医生好吗?
Кога ще дойде лекарят?
yī shēng shén me shí hou lái 医生什么时候来?
Кракът ми ме боли
wŏ jiăo téng 我脚疼
Аз паднах
wŏ shuāi dăo le 我摔倒了
Претърпях злополука
wŏ fā shēng le diăn yì wài 我发生了点意外
Предполагам, че го счупих
wŏ xiăng wŏ dă pò le tā 我想我打破了它
Почивка в леглото
wò chuáng xiū xi 卧床休息
Електрическа възлавница
jiā rè diàn 加热垫
Торбичка с лед
bīng dài 冰袋
Имате нужда от гипсова превръзка
nĭ xū yào dá shí gāo 你需要打石膏